Algemene voorwaarden van Transvision B.V., gevestigd te Gorinchem, kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel betreffende de organisatie en het (laten) uitvoeren van bovenregionaal vervoer ten behoeve van personen met een mobiliteitsbeperking (Valys Vervoer).

Deze algemene voorwaarden zijn na goedkeuring door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verder te noemen VWS, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en zijn tevens online gepubliceerd op de website www.valys.nl.

 1. 1. Definities

  1. 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

   Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, gebruikt door Transvision.

   Bagage: Bagage die de Pashouder of Begeleider gemakkelijk mee kan nemen (draagbare dan wel met de hand verrijdbare zaken die de Pashouder of Begeleider op of bij zich heeft). Bagage heeft een maximum gewicht van 20 kilogram. Zie ook het begrip Handbagage.

   Begeleider: Een persoon van tenminste 12 jaar oud die de Pashouder tijdens zijn gehele Rit vergezelt.

   Callcenter: Het callcenter van Transvision, dat binnenkomende telefoongesprekken en reserveringen via internet van Pashouders afhandelt.

   Deur tot Deur Rit: Een Rit waarbij er sprake is van ophalen van de reiziger vanaf de start van de rit (deur) tot aan de eindbestemming (deur) en waarbij geen sprake is van een Ketenrit.

   Handbagage: Handbagage is Bagage met inbegrip van levende dieren (Meereizende(n) gemakkelijk mee kunnen voeren). Handbagage kent een maximum formaat van 35cm x 55 cm x 25 cm (lengte, breedte, hoogte).

   Hulpmiddel: Een middel dat de Pashouder nodig heeft in het kader van zijn beperking om te participeren, waaronder bijvoorbeeld –maar niet beperkt tot - scootmobiel, niet-opvouwbare rolstoel, rollator, driewielfiets, tandem, opklapbare rolstoel, handbike (rolstoel), rolstoelmotor (speedy), of een hulphond

   Ketenrit: Een Rit waarvan een deel verloopt via een van de modaliteiten van het Openbaar Vervoer. Onderdelen van de Ketenrit kunnen door de Pashouder eventueel zelf en op een andere wijze georganiseerd worden (bijvoorbeeld zelf naar het station lopen of via regiotaxi of via familielid naar het eindpunt vanaf een station). Er is ook sprake van een ketenrit indien een Pashouder wordt afgezet of opgehaald bij (de ingang van) het Openbaar Vervoer (met andere woorden een Ketenrit met deur-halte of halte-deur vervoer).

   Meereizende: Een persoon die de Reiziger tijdens de gehele Rit vergezelt, niet zijnde de Begeleider.

   VWS: De Staat der Nederlanden, in casu het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de opdrachtgever van Transvision voor het Valys Vervoer.

   Openbaar vervoer: Het openbaar vervoer als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Wet personenvervoer 2000.

   Overeenkomst: Een meerzijdige rechtshandeling tussen Transvision en de Pashouder voor het verrichten van de dienstverlening in het kader van Valys Vervoer.

   OV zone: Een zone overeenkomende met de bestaande Openbaar Vervoerzones zoals vastgesteld door de Minister van Infrastructuur en Milieu.

   Pashouder: Degene die beschikt over een geldige Valys Pas.

   Partijen: Transvision en de Pashouder.

   PKB: Een door VWS vast te stellen hoeveelheid voor de door de respectieve Pashouders te reizen kilometers, een en ander conform het protocol van VWS, dat op de website van FMMU (www.fmmu.nl) is geplaatst. Er zijn twee (2) varianten: Standaard PKB en Hoog PKB.

   Reisadviseur: Callcenter agent die reservering aanneemt en informatie verstrekt.

   Reiziger: Eenieder die van het Valys Vervoer gebruik mag maken, te weten de Pashouder, Meereizenden en Begeleider.

   Rit: Een op verzoek van de Pashouder georganiseerde en conform de Overeenkomst uitgevoerde reis. Dit kan een Ketenrit zijn of een van Deur tot Deur rit. Een treinreis is geen Rit en vormt ook geen onderdeel van een Rit./p>

   Spoorassistentie: Hulp bij reizen met een functiebeperking verricht door de Nederlandse Spoorwegen (ook bekend als NS Reisassistentie).

   Spoorvervoerder: Een onderneming die vervoer per spoor uitvoert.

   Transvision: Transvision B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Gorinchem en kantoorhoudende in Capelle aan den IJssel, Rivium Boulevard 22-24, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

   Valys Pas: De pas, die een Pashouder recht geeft op Valys Vervoer. Om in aanmerking te komen voor een Valys Pas, dient aan een aantal voorwaarden voldaan te worden. VWS is steeds bevoegd, de toelatingscriteria voor het Valys Vervoer te wijzigen en Transvision neemt deze door VWS gegeven beperkingen en/of nadere voorwaarden steeds in acht bij het verstrekken van een Valys Pas. Een Valys Pas is in ieder geval voorzien van een handtekening en een pasfoto van de Pashouder.

   Valys Producten: (a) Valys Basis (zie definitie: Deur tot Deur Rit, zonder ov-modaliteiten); (b) Valys Begeleid (zijnde een Ketenrit waarbij extra diensten worden geleverd, zoals: Reisassistent(+), het Valys Reismaatje en/of Valys-Ambassadeur*; (c) Valys Vrij (zijnde Valys Begeleid, zonder gebruikmaking van onder (b) genoemde extra diensten). Actuele informatie over de Valys Producten is te vinden via de website www.valys.nl of kan worden verkregen via het Callcenter.

   (*)Reisassistenten houdt in: een op een station eventueel aanwezige medewerker van Transvision, die de Pashouder bepaalde service kan verlenen, zoals is beschreven op de website www.valys.nl.
   Valys Reismaatje houdt in: een gps-apparaatje, dat aan Pashouder wordt verstrekt bij het aanvangen van een treinreis.
   Valys-Ambassadeur houdt in: een begeleider toegekend vanuit Transvision in het kader van een Ketenrit, niet zijnde de Begeleider en/of de Meereizenden, die met de Pashouder meereist.

   Valys Vervoer: Vervoer van een Pashouder (al dan niet tezamen met Begeleider en/of Meereizende(n)) waarbij:

   1. a) het aankomstadres van de Rit volgens de Zonekaart is gelegen op een afstand van meer dan vijf OV zones of 25 kilometer vanaf het woonadres van de Pashouder;

    òf
   2. b) het vertrekadres volgens de Zonekaart is gelegen op een afstand van meer dan vijf OV zones of 25 kilometer vanaf het woonadres van de Pashouder

    èn
   3. c) geen sprake is van woon-werkvervoer, leerlingenvervoer of vervoer dat ten laste komt van de Wmo 2015, de Wlz, de Zorgverzekeringswet, noch van ander vervoer waarvan de Pashouder bij of krachtens een wettelijke regeling of uit anderen hoofde gebruik kan maken

   Vervoerder: Een onderneming waarmee Transvision een overeenkomst heeft gesloten om door Transvision georganiseerd Valys Vervoer uit te voeren. Transvision is zelf ook een Vervoerder.

   Vervoerassistentie: Assistentie die door of namens Transvision wordt verleend bij het in- en uitstappen van het Vervoermiddel door aan de Reiziger eenvoudige fysieke hulp te bieden en de voor het in- en uitstappen van het Vervoermiddel benodigde hulpmiddelen op te bergen. In geval van een Ketenrit kan een Warme overdracht aan de medewerker die Spoorassistentie verleent onderdeel uitmaken van de Vervoerassistentie.

   Vervoermiddel: Het voertuig waarmee de Vervoerder het Valys Vervoer uitvoert.

   Warme overdracht: Hieronder wordt verstaan: het waarborgen van het comfort van de Pashouder die gerechtigd is tot Spoorassistentie tijdens een overstapmoment van Valys Vervoer naar treinvervoer en vice versa.

   Zonekaart: De kaart als bedoeld in bijlage 4 bij de Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer van 12 december 2000, Staatscourant 2000, 245 (zoals laatstelijk gewijzigd).

    

 2. 2 Werkingssfeer

  1. 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanvragen en/of Overeenkomsten met betrekking tot Valys Vervoer binnen het gebied van Nederland (met uitzondering van de BES-eilanden).
  2. 2.2 Transvision kan deze Algemene Voorwaarden na toestemming door VWS wijzigen zonder voorafgaande aankondiging aan de Pashouder. Aan de Pashouder wordt medegedeeld dat er sprake is van wijziging van de Algemene Voorwaarden en dat aan hem op verzoek de gewijzigde Algemene Voorwaarden worden toegezonden. De van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden staan te allen tijde op de website www.valys.nl gepubliceerd.
  3. 2.3 Indien enig beding van deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal het betreffende beding, indien mogelijk, door Transvision worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel als mogelijk benadert.
  4. 2.4 Bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat deze ook na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen van kracht blijven, zullen blijven gelden en Partijen blijven hieraan gebonden.
  5. 2.5 Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, doet niets af aan rechten van de Pashouder die voortvloeien uit de Nederlandse wetgeving.
 3. 3 Diensten van Transvision

  1. 3.1 Transvision is verantwoordelijk voor de dagelijkse regie bij de uitvoering van het Valys Vervoer, waaronder wordt verstaan: de kwantitatieve en kwalitatieve beheersing van het Valys Vervoer, het reserveren en registreren van Ritten, klachtenafhandeling, het inschakelen van Vervoerders, bieden van Vervoersassistentie, een en ander steeds gericht op het verder verbeteren van het Valys Vervoer.
  2. 3.2 De geplande vertrek- en aankomsttijden van het Valys Vervoer liggen tussen 06.00 uur ’s ochtends en 01.00 uur ’s nachts. Gedurende genoemde tijden is het Callcenter bereikbaar. Uitzondering op deze tijden is mogelijk bij aansluiting op de 1e of laatste trein.
  3. 3.3 Bij het vervoer van Pashouders met een rolstoel volgt Transvision, c.q. de Vervoerder, de criteria en uitgangspunten van de ‘Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden’ (of gelijkwaardig).
  4. 3.4 Transvision, c.q. de Vervoerder, voert iedere Rit uit met inachtneming van de voorwaarden inzake route en reistijd, alsmede de overige voorwaarden, zoals afgestemd met VWS. De reistijd per Rit bedraagt maximaal 1.5 maal de reguliere reistijd per auto. Indien een Rit korter duurt dan 30 minuten reguliere reistijd per auto is de extra reistijd per Rit maximaal 15 minuten. In de overige situaties is de maximale extra Reistijd per Rit 60 minuten.
  5. 3.5 Transvision, c.q. de Vervoerder, organiseert afhankelijk van het gekozen Valys Product, de Vervoersassistentie zoals deze toekomt aan de Reiziger bij de Rit en voert deze uit.
  6. 3.6 Aanvullend op de Vervoersassistentie bij het in- en uitstappen van het Vervoermiddel, beschreven in de vorige paragraaf, verzoekt Transvision, c.q. de Vervoerder, indien bij een Valys Product sprake is van een overstap, dan wel een opstap, op de trein, bij de desbetreffende Spoorvervoerder om Spoorassistentie bij het in– en uitstappen van die trein en begeleiding van en naar de hoofdingang van het station of naar een andere op het stationsgebied afgesproken plaats en vice versa.
  7. 3.7 Aanvullend op de Vervoersassistentie bij het in- en uitstappen van het Vervoermiddel beschreven in paragraaf 3.5 hierboven, verzorgt Transvision, c.q. de Vervoerder, indien bij een Valys Product sprake is van een overstap, dan wel een opstap, op een veerverbinding, assistentieverlening van de chauffeur van Valys Vervoer van en naar de bemanning van de boot.
  8. 3.8 De chauffeurs, serviceverlenende personen en (voor zover relevant) Reisadviseurs, werkzaam ten behoeve van het Valys Vervoer, zijn voldoende gekwalificeerd.
  9. 3.9 Transvision draagt tevens zorg voor:
   1. a) uitgifte van Valys Passen;
   2. b) beheer van het PKB van de Pashouders;
   3. c) afrekening van de door de Pashouders gemaakte kosten ten behoeve van en/of verband houdende met Valys Vervoer;
   4. d) voeren van regie bij in geval van reisverstoring;
   5. e) verstrekken van informatie aan de Pashouder over de verschillende soorten Valys Producten, waarbij het de intentie van VWS is, om zoveel als mogelijk gebruik te maken van het Openbaar Vervoer.
  10. 3.10 Transvision, c.q. de Vervoerder, is gerechtigd Pashouders gecombineerd te vervoeren, waarbij voor de Pashouder sprake is van één Rit. Bij gecombineerd vervoer zal op het PKB van de Pashouder het aantal in rekening te brengen kilometers worden bepaald aan de hand van de kortste route (in kilometers) over de openbare weg (waaronder tol- en veerverbindingen waar een Vervoermiddel mee vervoerd kan worden), als ware het geen gecombineerde Rit.
  11. 3.11 Transvision streeft bij haar dienstverlening vanuit het oogpunt van duurzaamheid naar een papierloze communicatie. Op het moment dat de Pashouder aan Transvision zijn e-mailadres verstrekt, zal Transvision B.V. zo veel mogelijk informatie digitaal versturen, waaronder doch niet beperkt tot, nieuwsbrieven, facturen en ritspecificaties.
 4. 4 Valys Pas; PKB

  1. 4.1 Een persoon komt in aanmerking voor een Valys Pas, indien hij of zij beschikt over een:
   1. a) een bewijs van de gemeente dat betrokkene recht heeft op een maatwerkvoorziening in het kader van Wmo-vervoer (zoals een Regiotaxipas);
   2. b) gehandicaptenparkeerkaart;
   3. c) OV-Begeleiderskaart als bedoeld in artikel 45 Besluit personenvervoer 2000, sub b en de Regeling van 18 december 1987 (Staatscourant 248) (Aanwijzing instanties afgifte legitimatiebewijs voor gehandicapten);
   4. d) een verklaring van, of namens, de gemeente dat, ondanks dat betrokkene niet beschikt over een van de voorgenoemde documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat. een en ander onder de voorwaarden, zoals in artikel 1 –Definitie ‘Valys Pas’ vermeld.
  2. 4.2 De wijze van aanvraag van een Valys Pas staat vermeld op de website van Valys (www.valys.nl) of kan telefonisch worden opgevraagd via telefoonnummer 0900-9630.
  3. 4.3 De kosten van de Valyspas bedragen eenmalig € 6,80 inclusief BTW te betalen door de Pashouder. Indien een Pashouder verzoekt tot het opnieuw verstrekken van een Valys Pas, wegens verlies of diefstal, mag Transvision opnieuw € 6,80 inclusief BTW in rekening brengen bij de Pashouder.
  4. 4.4 De Valyspas is persoonsgebonden. De Pashouder is gehouden de Valys Pas zorgvuldig te bewaren, niet te beschadigen, niet aan derden ter hand te stellen of in gebruik te geven. In geval van verlies of diefstal van de Valys Pas stelt de Pashouder onverwijld Transvision hiervan op de hoogte. Na het tijdstip waarop het verlies of de diefstal van de Valyspas deugdelijk aan Transvision is medegedeeld, komt alle gebruik en misbruik van de Valys Pas voor rekening van Transvision.
  5. 4.5 In opdracht van VWS controleert Transvision periodiek de geldigheid van een Valys Pas dit ter voorkoming van oneigenlijk gebruik.
  6. 4.6 Jaarlijks (aan het einde van ieder kalenderjaar) bericht Transvision de Pashouders over hun PKB voor het aankomende jaar. Een Pashouder, die gedurende een lopend kalenderjaar wordt toegelaten tot het Valys Vervoer, verkrijgt voor de alsdan resterende maanden van dat kalenderjaar een evenredig deel van het vastgestelde PKB.
  7. 4.7 Een eventueel resterend gedeelte van het PKB in enig kalenderjaar, vervalt met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar.
  8. 4.8 Transvision is verantwoordelijk voor het beheren en verder ontwikkelen van een geautomatiseerd, fraudebestendig en klantgericht systeem voor de vastlegging en onverwijlde wijziging van gegevens van Pashouders, waaronder toegekende hoogte PKB, beschikbaar restsaldo van het PKB. Pashouders hebben (indirect) inzicht in eigen gegevens, een en ander in overeenstemming met de geldende wet - en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Pashouder geeft expliciet toestemming aan Transvision voor de verwerking van zijn persoonsgegevens ter uitvoering van de Overeenkomst en/of het sluiten daarvan, hetgeen blijkt uit zijn ondertekening van het aanvraagformulier van de Valys Pas. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is terug te vinden in de Privacyverklaring van Transvision te vinden op www.valys.nl
 5. 5 Reserveren van een Rit

  1. 5.1 Iedere Pashouder, die een verzoek doet tot het laten uitvoeren van een Valys Product, heeft recht op Valys Vervoer op grond van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Dit recht bestaat niet, indien vervoer van de Pashouder in redelijkheid niet van Transvision, c.q. Vervoerder, kan worden verlangd (bijvoorbeeld wegens dronkenschap of molest, of wegens risico voor materieel en personeel van de Vervoerder).
  2. 5.2 In voorkomende bijzondere gevallen dat (het Hulpmiddel van) de Pashouder (door afwijkende afmetingen of vormen) niet direct via de standaard procedure in het voertuig kan plaatsnemen en/of gebruik kan maken van de aanwezige veiligheidsvoorzieningen, dan spant Transvision c.q. de Vervoerder zich in, om in overleg met de Pashouder en met inachtneming van de algemene verkeersveiligheid een oplossing te zoeken om de Pashouder veilig en met inachtneming van de geldende voorwaarden te vervoeren. Het is de Pashouder in beginsel niet toegestaan om bij het betreden of verlaten van het voertuig en gedurende de Rit op of in een Hulpmiddel te blijven zitten en Pashouder is verplicht voorin in te stappen en plaats te nemen op een gewone, daarvoor bestemde zitplaats. Het is niet toegestaan te roken of consumpties te nuttigen in een Vervoermiddel.
  3. 5.3 De Pashouder reserveert het Valys Vervoer door de dag vόόr de geplande reis vόόr 21.00 uur, te bellen naar 0900 – 9630 (beschikbaar tussen 06.00 – 01.00 uur), of een reservering te maken via de website www.valys.nl. Reserveren via de website kan kosteloos 24 uur per dag/zeven dagen per week, hierbij dient –afhankelijk van het te kiezen Valys Product- rekening te worden gehouden met minimale aanmeldingstermijnen, zoals vermeld op de website www.valys.nl.
  4. 5.4 Reserveren nà 21.00 uur op de dag voor vertrek tot tenminste één (1) uur vóór de gewenste vertrektijd is mogelijk indien het de Valys Producten ‘Valys Vrij’ en/of ‘Valys Basis’) betreft tegen een reserveringstarief van € 3,-. Voor het Valys Product ‘Valys Vrij’ waarvoor Spoorassistentie noodzakelijk is, geldt dat reservering mogelijk is tot tenminste vier (4) uur vóór de gewenste vertrektijd, tevens geldt het reserveringstarief van € 3,-. Het reserveringstarief wordt bij de Pashouder in rekening gebracht.
  5. 5.5 De Pashouder vermeldt bij de reservering tenminste de volgende gegevens:
   1. a) het nummer van de Valys Pas;
   2. b) de gewenste vertrekdatum;
   3. c) de gewenste vertrektijd;
   4. d) het adres van vertrek;
   5. e) de gewenste aankomsttijd;
   6. f) het adres van bestemming;
   7. g) het aantal Begeleiders (maximaal één) ;
   8. h) het aantal Meereizenden (maximaal twee);
   9. i) behoefte aan Vervoerassistentie en/of Spoorassistentie;
   10. j) de hoeveelheid mee te nemen Bagage (maximaal één stuk), Handbagage (maximaal twee stuks) en Hulpmiddelen (maximaal twee stuks). Indien de Pashouder gerechtigd is tot een Hoog PKB dan is het aantal Hulpmiddelen niet beperkt mits de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt;
   11. k) of de Pashouder kleine huisdieren meeneemt, alleen toegestaan indien deze vervoerd worden in een mand of tas;
   12. l) het meenemen van één hulphond;
   13. m) keuze van het gewenste Valys Product;
   14. n) of er sprake is van een Rit met aankomstgarantie.
  6. 5.6 Transvision informeert bij de reservering de Pashouder over de volgende gegevens:
   1. a) de gewenste vertrektijd;
   2. b) het aantal af te leggen kilometers op basis van de kortste route van adres van vertrek (postcode) tot adres van bestemming (postcode) over de openbare weg;
   3. c) indien gewenst, de directe reistijd van de geboekte Rit;
   4. d) in geval het gaat om een Pashouder met een Standaard PKB wordt eerst een Ketenrit voorgelegd op basis van het reizigersprofiel. Op verzoek van de Pashouder legt Transvision ook een Deur tot Deur rit voor. In dat geval maakt Transvision voor de Pashouder duidelijk wat de verschillen zijn tussen de verschillende Valys Producten. Transvision maakt hierbij inzichtelijk wat de gevolgen zijn voor het Standaard PKB;
   5. e) de kosten van het Valys Vervoer, waaronder begrepen de kosten ten behoeve van Meereizenden;
   6. f) het resterende saldo van het PKB (na verwerking van de geboekte Rit);
   7. g) In geval van de Valys Producten ‘Valys Begeleid’ of ‘Valys Vrij’: de eventuele vertrektijden van het Openbaar Vervoer en het perron van vertrek.
   8. h) In geval van een gewenste terugbelservice of sms-bericht: het telefoonnummer waarop de Pashouder bereikbaar is ten behoeve van de terugbelservice of sms-bericht.
  7. 5.7 Bij het reserveren van een Valys Product per internet of telefoon vraagt Transvision of de Pashouder een samenvatting van de reservering per e-mail wenst te ontvangen.
  8. 5.8 Transvision biedt de mogelijkheid van een terugbelservice. Indien gewenst, verzoekt de Pashouder bij de reservering (per telefoon en per internet) om enkele minuten (ongeveer vijf) voor de komst van de Vervoerder telefonisch op de hoogte gesteld te worden van de komst van de Vervoerder. Het bericht bevat de samenvatting van de Rit (zie vorige paragraaf). In de samenvatting wordt aangegeven of er gebruik wordt gemaakt van deze terugbelservice. De Pashouder geeft bij de reservering het telefoonnummer door, waarop hij bereikbaar is ten behoeve van de terugbelservice. Ook is er een mogelijkheid om deze service via sms te ontvangen.
  9. 5.9 Iedere Pashouder heeft recht op een enkele reis van één (1) gratis Valys Product, te weten: ‘Valys Vrij’ of ‘Valys Begeleid’, dit wil zeggen: zonder dat de Pashouder voor zichzelf het OV- tarief verschuldigd is, deze Rit telt wel mee voor het PKB van de Pashouder. Transvision is niet verantwoordelijk voor een vervoerbewijs voor de tussenliggende reis met de trein, indien de Pashouder gebruik maakt van een eigen vervoersbewijs.
 6. 6 Uitvoering van een Rit op basis van een gekozen Valys Product

  1. 6.1 Het reisschema van het gekozen Valys Product bevat een indicatie van de verwachte vertrektijd, waarbij een maximale afwijking naar beneden (vroeger) én naar boven (later) van vijftien (15) minuten geldt.
  2. 6.2 Bij een rit in verband met een uitvaart, huwelijk, sollicitatie of een Ketenrit, garandeert Transvision, c.q. de Vervoerder, de afgesproken aankomsttijd tegenover de Pashouder. Voor Ketenritten geldt deze garantie ten aanzien van de aankomsttijd niet voor de eindbestemming, maar voor de overstap van taxi naar trein op het Openbaar Vervoer. In de in deze paragraaf beschreven gevallen is de Pashouder maximaal vijftien (15) minuten vóór en uiterlijk precies op het afgesproken aankomsttijdstip op de bestemming. Daarnaast geldt bij een Rit met een aansluiting op het Openbaar Vervoer, dat de Pashouder de gewenste reis met die trein kan halen, waarbij er voldoende tijd (tenminste 10 minuten) is om ook een vervoerbewijs voor die trein te kopen, indien noodzakelijk. In geval van een Ketenrit geldt dat Transvision, c.q. de Vervoerder, maximaal vijftien (15) minuten na de werkelijke aankomsttijd van de trein waarin de Reiziger zit bij de hoofdingang van het station aanwezig is. In geval van vertraging van de trein dient de aankomsttijd hierop te worden aangepast, waarbij Transvision, c.q. de Vervoerder, zichzelf informeert over vertragingen.
  3. 6.3 De in de vorige paragraaf beschreven garantie is alleen van toepassing als aan de volgende voorwaarden is voldaan: (a) de Pashouder heeft een Rit geboekt in verband met een sollicitatie, uitvaart of een huwelijk (waarvan bewijsmiddel kan worden overlegd) of met minimaal één overstap, dan wel opstap op de trein; (b) de Pashouder en Meereizende(n) stond(en) op het afgesproken tijdstip van vertrek klaar op het vertrekadres en is (zijn) onverwijld ingestapt in het Vervoermiddel; én (c) de Pashouder heeft een Rit geboekt met inachtneming van de aanmeldingstijd beschreven in artikel 5.3.
  4. 6.4 Mocht er sprake zijn van een Ketenrit, dan vervoert Transvision, c.q. de Vervoerder, zelf en zonder dat aanvullende kosten in rekening worden gebracht, de Pashouder met een Vervoermiddel naar het aankomstadres, indien de Pashouder te laat arriveert op de locatie waar de opstap op de trein zou hebben plaatsgevonden, uiteraard tenzij de Pashouder verzoekt de reis voort te zetten via de trein. De Pashouder arriveert niet alleen te laat indien de trein reeds is vertrokken, maar ook indien er minder dan vijf (5) minuten resteert om een vervoersbewijs te kopen, indien dit nog moet gebeuren.
  5. 6.5 Als alternatief voor de in de vorige paragraaf beschreven handelswijze, mag Transvision, c.q. de Vervoerder, indien er gelegenheid is voor een voortzetting van de Rit (al dan niet met de trein) die minder resterende reistijd naar het aankomstadres zou vergen dan wanneer Transvision, c.q. de Vervoerder, zelf met een Vervoermiddel de Pashouder zou vervoeren naar dat aankomstadres, dan geldt dat deze alternatieve voortzetting van de reis met de trein in dat geval zal plaatsvinden: (a) met Vervoersassistentie, (b) zonder extra overstappen in vergelijking met de overstappen volgens de aangemelde Rit, (c) zonder aanvullende kosten in vergelijking met de kosten volgens de aangemelde Rit.
  6. 6.6 De Pashouder, de Begeleider en/of Meereizende(n), zijnde de Reizigers, staan allen bij aankomst van het Vervoermiddel gereed voor de instap.
  7. 6.7 De Pashouder toont bij aanvang van het Valys Vervoer de Valys Pas aan de Vervoerder voor:
   1. a) de identificatie van de Pashouder;
   2. b) de controle van de reservering van het Valys Vervoer door de Pashouder; en
   3. c) de registratie van aanvang van het Valys Vervoer.
  8. 6.8 De door Transvision de bij de Pashouder in rekening te brengen kilometers zijn gebaseerd op de kortste route in kilometers via de openbare wegen.
  9. 6.9 In geval van een verstoring van een Rit, door welke oorzaak dan ook, zal Transvision, c.q. de Vervoerder voor de regie zorgdragen. De Pashouder kan alsdan contact opnemen met het Callcenter via het reguliere reserveringsnummer, 0900 – 9630, en daarbij kiezen voor de optie 2; “Is uw taxi nog niet gearriveerd?”.
  10. 6.10 Indien er sprake is van een Ketenrit, waarbij al dan niet een deel van, de Rit aansluitend op een reis per Openbaar Vervoer plaatsvindt en er sprake is van vertraging van het Openbaar Vervoer, kan de Pashouder het Callcenter op de hoogte brengen van die vertraging. In dat geval draagt Transvision er zorg voor, dat het Vervoermiddel dat de Rit zou uitvoeren, zo nodig wacht. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan wijzigt Transvision de Rit aldus dat er een nieuwe vertrektijd met de Pashouder wordt afgestemd, zonder inachtneming van de minimale vooraanmeldtijd (artikel 5.3, artikel 5.4).
  11. 6.11 Bij verstoring van de Rit doordat bijvoorbeeld (niet limitatief) het Vervoermiddel waarmee de Rit wordt uitgevoerd is betrokken bij een ongeluk, calamiteit en/of wordt getroffen door een technisch of mechanisch mankement, waardoor dat Vervoermiddel de Rit niet verder kan uitvoeren, draagt Transvision, c.q. de Vervoerder, er zorg voor dat de Pashouder binnen dertig (30) minuten de Rit kan vervolgen, mits de Pashouder daarom verzoekt en daartoe in staat is.
 7. 7 Annulering en wijziging van een gereserveerd Valys Product

  1. 7.1 Het annuleren van een Rit kan kosteloos geschieden mits dit gebeurt tot maximaal een uur vóór de opgegeven vertrektijd. Bij een reservering op basis van een opgegeven aankomsttijd, geldt dat kosteloos annuleren van de Rit kan geschieden tot maximaal een halfuur vóór de gecommuniceerde vertrektijd.
  2. 7.2 Het wijzigen van de reservering voor een Rit naar een later moment van vertrek door de Pashouder kan geschieden tot maximaal een uur vóór de gewenste vertrektijd tegen een wijzigingstarief van € 3,–.
  3. 7.3 Annuleringen en/of wijzigingen die niet voldoen aan het bepaalde in de voorgaande twee paragrafen, leiden tot betaling door de Pashouder van een bedrag van € 5,– per annulering en/of wijziging. Daarnaast geldt, dat de aldus gedane annulering en/of wijziging, geacht wordt een nieuwe reservering van een Rit te zijn, waarbij de reserveringstijd van artikel 5.4 in acht dient te worden genomen en waarmee de gewenste vertrektijd van de oorspronkelijke reservering zal wijzigen.
  4. 7.4 Indien Reiziger niet op de gereserveerde plek en/of het tijdstip aanwezig is en klaar staat voor vertrek geldt dit als annulering zoals beschreven in paragraaf 7.3.
 8. 8 Gevolgen van ernstige overschrijding van de ophaalmarge en ritduur

  1. 8.1 Bij ernstige overschrijding van de maximale ophaalmarge (artikel 6.1) en/of de maximale duur van een Rit (artikel 3.4) wordt de bijdrage van de Pashouder en eventueel Meereizende(n) niet geïnd. Ook wordt in dat geval het aantal afgelegde kilometers niet ten laste van het PKB gebracht.
  2. 8.2 Er is sprake van een ernstige overschrijding bij een Rit als: (1) de maximale ophaalmarge met 30 minuten of meer wordt overschreden, of (2) de maximale ritduur met 30 minuten of meer wordt overschreden.
  3. 8.3 Voor Ritten met een aankomstgarantie in geval van een uitvaart of huwelijk (artikel 6.2) geldt, dat – indien en voor zover door de Pashouder is voldaan aan het bepaalde in artikel 6.3- reeds sprake is van een ernstige overschrijding zodra de Pashouder niet op het afgesproken aankomsttijdstip op de plaats van bestemming aanwezig is óf meer dan 30 minuten vóór de afgesproken aankomsttijd op de plaats van bestemming is.
  4. 8.4 De in dit artikel beschreven regeling geldt niet, in bijzondere gevallen van overmacht, zoals bijvoorbeeld (niet limitatief): noodweer met landelijke uitstraling, wegafsluitingen van snelwegen, stakingen veroorzaakt door een cao-conflict.
  5. 8.5 Dit artikel is expliciet niet van toepassing op Ketenritten, daar waar de vertraging veroorzaakt wordt door partijen die het reisgedeelte in het Openbaar Vervoer uitvoeren.
 9. 9 Tarieven en Betaling

  1. 9.1 Transvision rekent bij het Valys Vervoer de volgende tarieven per persoon per kilometer:
   1. (i) het nultarief, te weten € 0,00,–. (zegge: nul euro);
   2. (ii) het OV-tarief, vergelijkbaar met een gemiddeld tarief in het Openbaar Vervoer;
   3. (iii) het commerciële tarief, dat Transvision hanteert, indien een Pashouder zijn PKB niet aanspreekt.

   Actuele tarieven zijn via de website www.valys.nl inzichtelijk. Er vindt een jaarlijkse indexering van tarieven plaats (m.u.v. het nultarief), zoals op de website wordt vermeld.

  2. 9.2 De Pashouder betaalt voor een Rit, waarbij hij zijn PKB aanspreekt, het OV-tarief. De Pashouder mag één (1) Begeleider meenemen tegen betaling van het nultarief en twee Meereizenden ieder tegen betaling van het OV-tarief. De kilometers van Begeleider en/of Meereizenden worden niet in mindering gebracht op het PKB van de Pashouder.
  3. 9.3 Indien een Pashouder zijn PKB niet aanspreekt (als zijn PKB bijvoorbeeld reeds verbruikt is), betaalt de Pashouder voor een Rit het commerciële tarief. In dat geval mag de Pashouder maximaal één Begeleider en twee (2) Meereizenden meenemen tegen betaling van het nultarief. De kilometers van de Rit worden uiteraard niet in mindering gebracht op het PKB van de Pashouder.
  4. 9.4 Transvision, c.q. de Vervoerder, brengt aan Pashouders en diens Begeleider en/of Meereizenden geen tol- en/of veergelden in rekening, deze gelden komen voor rekening van Transvision, c.q. de Vervoerder. Gelden voor veerverbindingen op de Waddeneilanden komen voor rekening van de Pashouder.
  5. 9.5 Voor elke Rit betaalt de Reiziger het aantal gereisde kilometers x het van toepassing zijnde tarief, zoals hierboven vermeld. Het aantal gereisde kilometers wordt bepaald op basis van de kortste route. Deze kortste route wordt berekend door een geautomatiseerd routeplanningsysteem.
  6. 9.6 De Pashouder betaalt aan Transvision het door hem verschuldigde tarief. Indien Begeleider en/of Meereizende(n) in voorkomende gevallen het OV-tarief verschuldigd zijn, betaalt de Pashouder het hiervoor verschuldigde tarief aan Transvision.
  7. 9.7 Betaling geschiedt via een machtiging tot automatische SEPA incasso. Maandelijks verstrekt Transvision per e-mail of (op verzoek) per post aan de Pashouder een overzicht van de uitgevoerde Ritten en de daarmee verbonden kosten, met afzonderlijke vermelding van het door de Pashouder verschuldigde tarief en, in voorkomende gevallen, het door Begeleiders verschuldigde OV-tarief. Nadat bedoeld overzicht is verstrekt, wordt het vermelde bedrag van de opgegeven rekening afgeschreven.
  8. 9.8 Indien Transvision het in de vorige paragraaf bedoelde bedrag niet kan incasseren, zal Transvision de Pashouder schriftelijk aanmanen en sommeren de verschuldigde kosten, alsnog binnen 5 werkdagen na dagtekening van de aanmaning te betalen.
  9. 9.9 Indien de Pashouder het in de vorige paragraaf bedoelde bedrag na verval van de betalingstermijn niet aan Transvision heeft voldaan, zal Transvision de Pashouder schriftelijk in gebreke stellen en is Transvision gerechtigd toekomstige aanvragen voor Ritten te weigeren. Indien betaling desondanks uitblijft binnen de termijn zoals gesteld in de ingebrekestelling, is Transvision gerechtigd verdere incassomaatregelen te treffen.
 10. 10 Klachtregeling, Klanttevredenheid

  1. 10.1 Transvision, c.q. de Vervoerder, spant zich optimaal in, om de Vervoermiddelen, de reisinformatie en de serviceverlening zodanig in te richten, dat de Pashouder geen belemmeringen ondervindt bij het gebruik van het Vervoermiddel.
  2. 10.2 Binnen Transvision is een klachtenregeling van kracht, waarbij klachten binnen vijf (5) werkdagen na binnenkomst van de klacht op betrouwbare en zorgvuldige wijze worden afgehandeld en op grond waarvan de klager bezwaar kan instellen tegen de wijze van afhandeling van de klacht door Transvision bij de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi, Postbus 19365, 2500 CJ  Den Haag of per e-mail info@tx-keur.nl t.a.v. Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. De uitspraak van deze Geschillencommissie is bindend.
  3. 10.3 Het is mogelijk om zowel schriftelijk (via internet) als mondeling (per telefoon) klachten in te dienen (voor visueel beperkten).
  4. 10.4 Het klachtenreglement is via de website van www.valys.nl te vinden, alsmede per telefoon op te vragen via telefoonnummer 0900 – 9630.
  5. 10.5 De Pashouder kan verzocht worden medewerking te verlenen aan het klanttevredenheidsonderzoek, dat Transvision ieder jaar uitvoert ter verbetering van het Valys Vervoer.
 11. 11 Begeleiders, Bagage en dergelijke

  1. 11.1 Mits de Pashouder zulks bij de reservering van de Rit (artikel 5.6) heeft vermeld en mits een Hulpmiddel goed kan worden vastgezet met het in het Vervoermiddel aanwezige veiligheidsmateriaal, kan de Reiziger kosteloos meenemen: kleine huisdieren, mits deze worden vervoerd in mand of tas; één hulphond; in beginsel niet meer dan twee Hulpmiddelen (hulphond niet meegerekend); maximaal twee (2) stuks Handbagage en één stuk Bagage per persoon. Hierbij geldt, dat Pashouders met een Hoog PKB een onbeperkt aantal Hulpmiddelen kan meenemen, mits zij dit vooraf aangeven, op voorwaarde dat de verkeersveiligheid niet in het gedrang mag komen, een en ander in redelijkheid door Transvision, c.q. de Vervoerder, te beoordelen.
  2. 11.2 De Pashouder stemt er mee in, dat de chauffeur de Hulpmiddelen via de personenlift of oprijplaten in het Vervoermiddel zal plaatsen.
  3. 11.3 Het is de Pashouder toegestaan twee zuurstofflessen mee te nemen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de gezondheidstoestand van de Pashouder en de Pashouder bij de reservering aan Transvision heeft medegedeeld dat hij zuurstofflessen meeneemt. Indien de Pashouder een rolstoel meeneemt, moet de Pashouder er zorg voor dragen dat de flessen stevig aan de rolstoel vastzitten. De twee zuurstofflessen worden gerekend als één stuks Handbagage.
 12. 12 Aansprakelijkheid

  1. 12.1 De aansprakelijkheid van Transvision gaat niet verder dan de aansprakelijkheid, die voortvloeit uit de artikelen 8:1140, 8:1141, 8:1142, 8:1143, 8:1147, 8:1148, 8:1149, 8:1150, 8:1151, 8:1152, 8:1155, 8:1156, 8:1157, 8:1158 en 8:1159 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
  2. 12.2 De aansprakelijkheid van de Pashouder en/of Reizigers wordt mede bepaald door artikel 8:1153 van het Burgerlijk Wetboek.
  3. 12.3 Bij verstoring en/of vertraging van de Rit welke niet toe te rekenen is aan Transvision, c.q. de Vervoerder, is Transvision, c.q. de Vervoerder niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en/of door Pashouder geleden en/of nog te lijden schade.
  4. 12.4 Een schadeclaim als gevolg van een Valysreis moet zo snel mogelijk na het ontstaan van de schade schriftelijk worden ingediend, bij voorkeur binnen drie werkdagen.
 13. 13 Opschorting en ontbinding Overeenkomst

  1. 13.1 Transvision, c.q. de Vervoerder, kan de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de Overeenkomst ontbinden indien:
   1. a) de Pashouder de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
   2. b) er sprake is van oneigenlijk gebruik van de Valys Pas door de Pashouder of derden, hetgeen ter beoordeling is aan Transvision;
   3. c) herhaald wangedrag van de Pashouder (zoals bijvoorbeeld fysiek of verbaal intimiderend gedrag, molest of openbare dronkenschap) tegenover het personeel van Transvision, c.q. de Vervoerder, of overige derden, die diensten voor Transvision uitvoeren.
 14. 14 Overige Bepalingen

  1. 14.1 Op de Overeenkomst en op deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  2. 14.2 In geval van inschakeling van een Vervoerder (niet zijnde Transvision zelf) blijft Transvision volledig verantwoordelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.
  3. 14.3 De kopjes van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen omwille van de leesbaarheid, zonder dat hieraan rechten kunnen worden ontleend.

Binnen Transvision is een klachtenregeling van kracht, waarbij klachten binnen vijf (5) werkdagen na binnenkomst van de klacht op betrouwbare en zorgvuldige wijze worden afgehandeld en op grond waarvan de klager bezwaar kan instellen tegen de wijze van afhandeling van de klacht door Transvision bij de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi, Postbus 19365, 2500 CJ  Den Haag of per e-mail info@tx-keur.nl t.a.v. Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. De uitspraak van deze Geschillencommissie is bindend.